Kontrolhyppighed ved begrænset kontrol (i vandforsyningens ledningsnet)

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 3.000 m3 om året eller derover skal der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 3.

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 4,2 mio. m3 om året eller derover udregnes kontrolhyppigheden i henhold til følgende formel: 37 undersøgelser pr. år + 3 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 350.000 m3/år.

Antallet af undersøgelser kan maksimalt nedsættes som angivet i tabellens kolonne Nedsat kontrolhyppighed. Det kan kun ske, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene i bilag 1, og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet.

Distribueret eller produceret vandmængde

Kontrolhyppighed

Nedsat kontrolhyppighed

M 3 pr. år

Undersøgelser pr. år

Undersøgelser pr. år

3.000-10.000

½ 1)

½ 1)

10.000-35.000

1

1

35.000-350.000

4

2

350.000-700.000

7

3

700.000-1.050.000

10

5

1.050.000-1.400.000

13

6

1.400.000-1.750.000

16

8

1.750.000-2.100.000

19

9

2.100.000-2.450.000

22

11

2.450.000-2.800.000

25

12

2.800.000-3.150.000

28

14

3.150.000-3.500.000

31

15

3.500.000-3.850.000

34

17

3.850.000-4.200.000

37

18

1)

Den anførte brøk skal forstås således, at ½ betyder en prøveudtagning hvert andet år.