Kontrolhyppighed på vandforsyningsanlæg og i de tilhørende indvindingsboringer

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 3.000 m3 om året eller derover skal der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 4-8.

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde mellem 14 mio.- 35 mio. m3 om året gælder følgende:

Kontrolhyppigheden fastsættes samlet for den normale kontrol og den udvidede kontrol i henhold til følgende formel: 7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 3,5 mio. m3 pr. år. Fordelingen mellem normal og udvidet kontrol fastlægges af kommunalbestyrelsen, med hovedvægt af prøver på normal kontrol.

For kontrol med organiske mikroforureninger anvendes ligeledes formlen: 7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelse pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 3,5 mio. m3 pr. år.

Kontrol med sporstoffer foretages med samme hyppighed som den valgte for udvidet kontrol.

Hyppigheden af boringskontrollen fastlægges af kommunalbestyrelsen.

Distribueret eller produceret vandmængde

Undersøgelser pr. år

m 3 pr. år

Normal kontrol

Udvidet kontrol

Kontrol med sporstoffer

Kontrol med organiske mikro- forureninger

Borings- kontrol

3.000-10.000

1/2 1)

1/2 1)

1/2 1)

1/2 1)

1/5 1)

10.000-35.000

1/2 1)

1/2 1)

1/2 1)

1/2 1)

1/5 1)

35.000-350.000

1

1

1

1

1/4 1)

350.000-1.500.000

1

1

1

2

1/4 1)

1.500.000-2.660.000

2

1

1

3

1/3 1)

2.660.000-3.500.000

3

1

1

4

1/3 1)

3.500.000-7.000.000

4

1

1

5

1/3 1)

7.000.000-10.500.000

4

2

2

6

1/3 1)

10.500.000-14.000.000

5

2

2

7

1/3 1)

Antallet af undersøgelser for den enkelte parameter i kontrol med sporstoffer og kontrol med organiske mikroforureninger kan nedsættes efter nedenstående skema, når flere på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. For vandforsyningsanlæg med en årlig udpumpet vandmængde på over 350.000 m3 pr. år kræves 3 på hinanden følgende undersøgelser, mens der for vandforsyningsanlæg under denne størrelse kræves 2 på hinanden følgende undersøgelser.

Distribueret eller produceret vandmængde i m 3 pr. år

Kontrol med sporstoffer

Kontrol med organiske mikroforureninger 2)

3.000-10.000

1/6 1)

1/4 1)

10.000-35.000

1/6 1)

1/4 1)

35.000-350.000

1/3 1)

1/2 1)

350.000-1.500.000

1/3 1)

1

1.500.000-2.660.000

1/3 1)

3/2 1)

2.660.000-3.500.000

1/3 1)

2

3.500.000-7.000.000

1/3 1)

5/2 1)

7.000.000-10.500.000

2/3 1)

3

10.500.000-14.000.000

2/3 1)

7/2 1)

1)

Den anførte brøk skal forstås således, at 1/6 betyder en undersøgelse hvert sjette år, mens 1/5 betyder en undersøgelse hvert femte år, 1/4 betyder en undersøgelse hvert fjerde år, 1/3 betyder en undersøgelse hvert tredje år, og 1/2 betyder en undersøgelse hvert andet år. 2/3 betyder, at der skal foretages en 2 undersøgelser i løbet af tre år, mens 3/2, 5/2 og 7/2 angiver, at der i løbet af to år skal foretages henholdsvis 3, 5 og 7 undersøgelser. For boringskontrollen foretages undersøgelser fra boringer i turnus, således at alle boringer undersøges hvert 5., 4. eller 3. år.

2)

Efter yderligere to undersøgelser uden fund kan hyppigheden reduceres yderligere for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde over 350.000 m3, hvis der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. Dog skal vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på mellem 350.000 m3 og 1.500.000 m3 mindst foretage én undersøgelse hvert andet år, mens vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på over 1.500.000 m3 mindst skal foretage én undersøgelse hvert år.